I. DEFINICE

Renault ČR – společnost s názvem Renault Česká republika, a.s. IČ: 601 92 801, se sídlem IBC, Pobřežní 3, 180 00Praha 8; Česká republika, Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 2277

MY Renault – služba, kterou Renault ČR poskytuje elektronickou cestou uživatelům prostřednictvím servisu, je pro informační, reklamní účely a zajišťuje podporu v zahájení záruční a poprodejní služby uživatelům, kteří využívají vozy značky Renault v souladu s pravidly MY Renault;

Servis – internetový servis poskytovaný elektronicky společností Renault ČR, který je přístupný na doméně http://www.renault.cz, včetně jeho dalšího rozšíření v souladu s pravidly internetového servisu Renault.

R-LINK Store – elektronicky poskytovaná služba francouzské společnosti  Renault s.a.s., 13-15 quai Alphonse Le Gallo, 92100 Boulogne-Billancourt, Francie, která umožňuje uživatelům získávat aplikace, služby nebo balíčky služeb, také za úplatu, podle pravidel popsaných v samostatných podmínkách pro poskytování této služby, k níž MY Renault umožňuje přístup;

Autorizovaní partneři Renault – subjekty, právně nezávislé na Renault ČR, které jsou součásti distribuční sítě autorizovaných prodejen a servisů značky RENAULT a DACIA na území České republiky a jež poskytují služby v oblasti prodeje vozidel značky RENAULT a DACIA, jejich záruční a servisní služby včetně prodeje náhradních dílů a doplňků.

Smlouva – smlouva, která se uzavírá mezi Renault ČR a uživatelem, na poskytování MY Renault podle podmínek stanovených pravidly MY Renault;

Uživatel – plnoletá fyzická osoba plně způsobilá k právním úkonům, žijící v České republice, která uzavřela smlouvu s Renault ČR;

Pravidla MY Renault – tato pravidla služby „My Renault“, kterou poskytuje internetový servis Renault ČR upravující práva a povinnosti Renault ČR a uživatele, jež se vztahují k poskytování a využívání MY Renault;

II. VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ

1. Renault ČR poskytuje uživatelům službu MY Renault podle podmínek stanovených pravidly MY Renault.

2. Využívání všeobecně přístupných dat MY Renault je pro uživatele zdarma, s výjimkou služby R-LINK Store, jejíž poskytování se řídí samostatnými pravidly R-LINK Store.

3. Renault ČR zdarma zpřístupňuje pravidla MY Renault všem uživatelům před uzavřením smlouvy na adrese: http://www.renault.cz/legal-my-renault.html a umožňuje, aby se uživatel s pravidly MY Renault seznámil.

4. Uživatelé se na základě využívání služby MY Renault zavazují dodržovat pravidla a podmínky užívání služby MY Renault.

III. SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SLUŽBY MY RENAULT

1. Uživatel uzavírá s Renault ČR smlouvu prostřednictvím:

1) vstupu do záložky MY Renault, která je přístupná v servise;

2) vyplnění registračního formuláře a uvedení nutných osobních údajů;

3) seznámení se s pravidly MY Renault zpřístupněnými Renault ČR a jejich akceptací

2. V okamžiku uzavření smlouvy uživatel zakládá jemu přidělené osobní konto, které mu umožňuje přístup k údajům MY Renault.

3. Smlouva se uzavírá na dobu neurčitou.

4. Uživatel může kdykoliv smlouvu vypovědět s okamžitou účinností tak, že odstraní své konto z MY Renault a přestane využívat službu MY Renault.

IV. FUNGOVÁNÍ SLUŽBY

1. MY Renault slouží k informačním a marketingovým účelům v oblasti produktů a služeb poskytovaných Renault ČR a služeb servisní a poprodejní služby autorizovaných partnerů Renault.

2. MY Renault umožňuje uživatelům především:

1) seznámit se s materiály týkajícími se způsobu provozu vozidel značky Renault;

2) získávat elektronickou cestou obchodní informace o nejnovějších produktech, službách a marketingových akcí týkajících se vozidel, náhradních dílů a doplňků určených pro vozidla značky Renault;

3) získávat užitečné informace související s vozidlem Renault ve vlastnictví uživatele, zejména o termínech servisních prohlídek vozidla, o platnosti záruky a o asistenční službě, na kterou má uživatel jako vlastník vozidla Renault případně nárok;

4) poskytovat všeobecné informace o činnosti značky Renault;

5) poskytovat odpovědi na dotazy o možnostech využití finančních prostředků na nové a ojeté vozidla značky Renault, o všeobecných podmínkách povinného ručení a asistenční službě pro uživatele;

3. MY Renault umožňuje uživatelům, kteří se zajímají o produkty a služby určené uživatelům vozidel značky Renault, přímý kontakt s vybranými autorizovanými partnery Renault a získat informace o aktuálních nabídkách prodeje vozidel, náhradních dílů a podpoře v oblasti záruční a servisní služby značky Renault, zvláště pak:

1) umožňuje elektronicky si domluvit návštěvu u vybraného autorizovaného partnera Renault, kterého si zvolí přímo uživatel nebo ho určí Renault ČR pomocí MY Renault na základě zadaných kritérií uživatele, aby se seznámil s nabídkou vozidel značky Renault, náhradních dílů a doplňků;

2) umožňuje domluvit si zkušební jízdu novým nebo ojetým vozidlem, který se nachází v nabídce daného autorizovaného partnera Renault;

3) poskytuje odpovědi na zadané dotazy elektronickou cestou;

4) nasměruje uživatele k danému autorizovanému partneru Renault, aby si domluvil servisní nebo záruční návštěvu.

4. Uživatelé MY Renault mohou použít své osobní konto k tomu, aby využili elektronickou službu R-LINK Store francouzské společnosti Renault s.a.s., 13-15 quai Alphonse Le Gallo, 92100 Boulogne-Billancourt, Francie. Podmínky využívání R-LINK Store, zvláště nákup aplikace, služeb a balíčků služeb, se řídí zvláštním pravidly R-LINK Store.

5. Informace uvedené v MY Renault nepředstavují obchodní nabídku ve smyslu Občanského zákoníku,. Individuální dohoda o vlastnostech, specifikacích a ceně vozidla, náhradních dílů a doplňků, včetně doby a způsobu dodání, podmínek servisní a záruční služby probíhá na základě samostatné smlouvy uzavřené u autorizovaných partnerů Renault.

6. Fotografie modelů vozidel představené v MY Renault slouží k ilustraci. Barvy a některé vnitřní a vnější prvky výbavy vozidel se mohou lišit. S podrobnou specifikací výbavy a se vzhledem jednotlivých modelů vozidel a dalších podrobnostech se může uživatel seznámit u vybraného Autorizovaného partnera Renault.

7. Technické parametry, výbava, ceny a specifikace vozidel, včetně cen náhradních dílů a doplňků nebo servisních služeb, které jsou představeny v MY Renault, se mohou změnit nebo se aktualizovat. S aktuální nabídkou produktů a služeb představených v MY Renault se může uživatel seznámit u vybraného Autorizovaného partnera Renault.

V. PODMÍNKY POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB

1. K využívání služeb v MY Renault je nutné, aby uživatel splnil následující technické podmínky:

1) vlastnit elektronické zařízení s instalovaným internetovým prohlížečem, který umožňuje přístup k údajům na internetu (osobní počítač, tablet, smartfon);

2) aktivní připojení na internet.

2. Uživatelé jsou povinni nevkládat do MY Renault žádné texty s protiprávním obsahem, zvláště neporušovat práva duševního vlastnictví třetích osob, práva na ochranu osobnosti nebo dobré mravy.

VI. PRÁVA K OBSAHU MY RENAULT

1. Veškerá práva k obsahu představenému v MY Renault a všem jeho částem, zvláště softwaru, grafickým a funkčním prvkům patří Renault ČR, včetně obsahu subjektů ze skupiny Renault a dalších subjektů spolupracujících s Renault ČR a se skupinou Renault – zvláště autorizovaných partnerů Renault, který je zpřístupněn pomocí MY Renault, podléhá právní ochraně. Tato ochrana se vztahuje zvláště na obsah, který tvoří díla, databáze, ochranné známky a názvy internetových domén.

2. Využívání My Renault neznamená, že uživatel získal libovolná práva k MY Renault a k jeho jednotlivým částem.

3.  Uživatelé mohou využívat MY Renault a jeho části výhradně pro vlastní osobní nekomerční potřebu v souladu s právním řádem platným na území České republiky.

VII. SOUKROMÍ A OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ UŽIVATELŮ

1. Renault ČR respektuje soukromí uživatelů. V souladu s obecně závaznými právními předpisy Renault ČR garantuje uživatelům ochranu jimi poskytnutých osobních údajů. Renault ČR neshromažďuje ani nijakým způsobem nezpracovává osobní údaje uživatelů bez jejich výslovného souhlasu uděleného v souladu s obecně závaznými právními předpisy. Údaje dobrovolně poskytnuté jsou zpracovávány pouze v souladu s účelem, ke kterému byly shromážděny. Uživatel jako subjekt údajů má zejména právo na přístup ke svým osobním údajům, právo na opravu poskytnutých údajů a právo kdykoliv svůj souhlas se zpracováním těchto údajů bezplatně odvolat písemným oznámením adresovaným Renault ČR v souladu s pokyny uvedenými na www.renault.cz. Úplné informace a poučení týkající se zpracování osobních údajů jsou jejich subjektům poskytovány pokaždé, když mají možnost prostřednictvím kontaktních formulářů umístěných na stránkách MY Renault své osobní údaje poskytnout.

2. Osobní údaje uživatelů jsou předány ke zpracování společnosti Renault s.a.s., 13-15 quai Le Gallo, 92513 Boulogne-Billancourt, Francie.

3. Renault ČR nezpřístupňuje osobní údaje uživatelů jiným správcům dat ani těm, kteří jsou k tomu oprávněni na základě obecně platných právních předpisů. Využívání některých funkcí MY Renault může však být spojeno se zpřístupněním – na jasnou žádost uživatele – osobních údajů uživatele vybranému Autorizovanému partnerovi Renault pro účely v souladu s pravidly MY Renault.

4. Využití služeb R-LINK prostřednictvím užívání osobního konta uživatele MY Renault je spojeno se zpřístupněním – na jasnou žádost uživatele – jeho osobních údajů pro Renault s.a.s., 13-15 quai Le Gallo, 92513 Boulogne-Billancourt, Francie jako poskytovatele služby R-LINK.

5. Pro uzavření smlouvy a založení konta uživatel uvádí v registračním formuláři následující kategorie osobních údajů:

1) jméno a příjmení;

2) emailová adresa;

3) přístupové heslo ke kontu MY Renault;

6. Během využívání MY Renault a editace konta mohou být shromážděny další kategorie osobních údajů o uživateli:

1) adresa bydliště nebo korespondenční adresa;

2) telefonní číslo;

3) číslo faxu;

4) informace o vozu (vozech), která uživatel využívá (značka, model, rok výroby, číslo VIN, registrační značka, průběh provozu a prohlídky);

5) informace o platnosti záruky na vozidlo a jeho součásti, o prodloužené záruce a asistenčních službách.

6) vybraní autorizovaní partneři Renault, jejichž služeb uživatel využívá;

7) případně další, dobrovolně uvedené údaje uživatele, které jsou potřebné k využívání zvolených funkcí MY Renault.

7. Využívání MY Renault může být spojeno se shromážděním dalších kategorií údajů, které se vážou k užívání služeb, jakými jsou:

1) druh elektronického zařízení, jeho operační systém a druh prohlížeče, z něhož se uživatel připojuje během užívání servisu;

2) IP adresa elektronického zařízení uživatele;

3)      údaje o geografické poloze zakončení sítě uživatele.

8. Dokument „Politika řízení souborů Cookies“ obsahuje vyčerpávající informace o údajích shromážděných během využíváni služby MY Renault, tento dokument je přístupný na __________.

9. Uvedení osobních údajů uživatele je dobrovolné, avšak potřebné k využívání funkcí MY Renault zvolených uživatelem.

10. Uživatel má přístupové právo k obsahu svých údajů a k jejich opravě.

VIII. ZPŮSOB VYŘIZOVÁNÍ REKLAMACÍ

1. V případě, že chcete oznámit jakoukoliv komentář nebo výhradu k MY Renault, laskavě prosíme o podání reklamace:

1) prostřednictvím formuláře přístupného v záložce „kontakt“ v servisu;

2) písemně na adresu Renault ČR – Klientské centrum

2. Reklamace by měly zahrnovat údaje potřebné k identifikaci uživatele nebo k tomu, aby bylo možné navázat s ním kontakt, obsahovat popis oznámeného problému.

3. Reklamace vyřídí Renault ČR neodkladně. Uživatel bude informován o výsledku reklamace nejpozději ve lhůtě 14 dní od data jejího obdržení.

IX. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1. Příslušným právem pro všechny spory vzniklé při plnění smlouvy a poskytování služeb MY Renault je české právo.

2. Pravidla vstupují v platnost a účinnost dne 23. února 2016.