Produkty

Jaký je rozdíl mezi finančním leasingem a úvěrem?

  • Finanční leasing je forma financování, kdy dlouhodobě užíváte vůz za úhradu v podobě leasingových splátek. Předmět leasingu je ve vlastnictví leasingové společnosti a po ukončení leasingové smlouvy a splacení zůstatkové hodnoty (obvykle ve výši symbolických 1 000 Kč + DPH) přechází vůz do Vašeho vlastnictví. Doba trvání leasingové smlouvy v případě finančního leasingu je vymezena Zákonem o daních z příjmů dle odpisové skupiny předmětu leasingu. Finanční leasing je určen pouze pro fyzické osoby podnikající a právnické osoby.
  • Úvěr je forma financování, kdy kupujícím jste Vy a předmětný vůz se jeho převzetím stává Vaším majetkem. Úvěr není zatěžován DPH z finančních služeb. Doba trvání úvěrové smlouvy není zákonem nijak stanovena.

Co je operativní leasing?

Operativní leasing je pronájem, jehož smyslem je poskytování služby, nikoli pořízení investice. Součástí pronájmu je doprovodný servis předmětu leasingu v dohodnutém rozsahu. Smlouva na operativní leasing je uzavírána na relativně krátkou dobu. Po skončení doby splácení zůstává předmět leasingu v majetku leasingové společnosti (pokud nedojde k jiné dohodě).

Jaká je maximální doba splácení?

Pokud není podmínkami akce stanoveno jinak, maximální doba financování je v případě finančního leasingu i úvěru na nový vůz 84 měsíců. U ojetých vozů je stanoveno maximální stáří vozu včetně doby jeho financování na 12 let.

Pojištění

Jak je to s pojištěním u finančního leasingu?

Po celou dobu trvání leasingové smlouvy je podmínkou mít vůz havarijně pojištěn a ze zákona je nutné mít uzavřeno povinné ručení.

Obvykle je nabídka financování spojena s nabídkou povinného ručení a havarijního pojištění za zvýhodněné sazby přes RCI Financial Services s.r.o. Dále nabízíme pojištění schopnosti splácet, pojištění GAP a širokou škálu doplňkového pojištění (např. pojištění čelní skla, zavazadel, spolucestujících osob, atd.). Všechna tato pojištění jsou zahrnuta do splátek. Garantujeme výši pojistného po celou dobu financování. U povinného ručení je možná i přefakturace pojistného se zohledněním bonusů za bezeškodní průběh z předchozího pojištění.

Jak je to s pojištěním u úvěru?

Po celou dobu trvání úvěrové smlouvy je podmínkou mít vůz havarijně pojištěn (neplatí pro úvěry na ojeté vozy do výše 200 tis. Kč) a ze zákona je nutné mít uzavřeno povinné ručení.

Obvykle je nabídka financování spojena s nabídkou povinného ručení a havarijního pojištění za zvýhodněné sazby přes RCI Financial Services s.r.o. Dále nabízíme pojištění schopnosti splácet, pojištění GAP a širokou škálu doplňkového pojištění (např. pojištění čelní skla, zavazadel, spolucestujících osob, atd.). Všechna tato pojištění jsou zahrnuta do splátek. Garantujeme výši pojistného po celou dobu financování. U povinného ručení je možná i přefakturace pojistného se zohledněním bonusů za bezeškodní průběh z předchozího pojištění.

Co je to pojištění schopnosti splácet?

Jedná se o pojištění, které Vám pojistí splacení Vašich závazků (leasingových splátek, splátek úvěru) v případě neočekávaných životních událostí a umožní Vám tak ponechat si i v tomto případě vozidlo.

Co je to pojištění GAP?

Pojištění GAP nabízí plnou pojistnou ochranu, která odstraní všechny Vaše starosti spojené s možností odcizení vozidla, totální škody v případě havárie nebo zničení vozidla živelnou událostí. Jedinečné podmínky těchto pojistných produktů Vám zajistí dostatek finančních prostředků na nákup nového automobilu tzn. 100% pojistné plnění v prvních 3 letech.

Mohu uplatnit bonusy z pojištění při koupi vozu formou finančního leasingu nebo úvěru?

V případě, že máte bonusy na povinné ručení, můžete je uplatnit. Povinné ručení Vám nezahrneme do splátek, ale pošleme Vám fakturu na aktuální výši povinného ručení ponížené o Vaše bonusy. Aby Vám byl bonus uznán, je nutné doložit originál potvrzení od pojišťovny o bezeškodném průběhu.

Kde mohu zažádat o potvrzení bezeškodného průběhu po ukončení leasingové/úvěrové smlouvy?

Potvrzení o bezeškodném průběhu vystavuje pojišťovna, u které jste měl předmět leasingu/úvěru pojištěný.

Průběh smlouvy

Kde mohu nahlásit změnu identifikačních údajů v průběhu leasingové smlouvy nebo smlouvy o úvěru?

Změnu identifikačních údajů (adresy atd.) je potřeba nahlásit písemně. Oznámení o změně (nutné uvést číslo leasingové smlouvy nebo smlouvy o úvěru) zašlete poštou na RCI Financial Services, s.r.o., Želetavská 1525/1, 140 10 Praha 4 - Michle nebo faxem na 844 113 399 nebo emailem na adresu rcifs@unicreditleasing.cz.

Kde získám informace o průběhu leasingové smlouvy nebo smlouvy o úvěru?

Veškeré informace o průběhu a trvání leasingové smlouvy nebo smlouvy o úvěru získáte na našem klientském centru na telefonním čísle 844 113 355 nebo na emailové adrese rcifs@unicreditleasing.cz.

Jaký je variabilní symbol pro platbu splátek?

Variabilním symbolem pro platby splátek je vždy číslo smlouvy. V případě, že zapomenete uvést variabilní symbol, nebo ho uvedete chybně, kontaktujte naše klientské centrum na telefonním čísle 844 113 355, aby došlo ke správnému přiřazení platby k Vaší leasingové smlouvě nebo smlouvě o úvěru.

Kdy je splatnost splátek?

Splatnost jednotlivých leasingových splátek nebo splátek úvěru je uvedena ve splátkovém kalendáři, který obdržíte poštou od RCI Financial Services, s.r.o. po převzetí vozu.

Co mám dělat, když jsem neobdržel splátkový kalendář?

Splátkový kalendář obdržíte poštou na adresu uvedenou ve smlouvě nejpozději do 3 týdnů od převzetí vozu. V případě, že splátkový kalendář neobdržíte, kontaktuje naše klientské centrum na telefonním čísle 844 113 355. Výše a splatnost leasingových splátek je uvedena také v informativních údajích, které jsou součástí smluvní dokumentace od RCI Financial Services, s.r.o. nebo výše a splatnost splátek úvěru je uvedena na základních údajích o úvěru, které jsou součástí dokumentace od RCI Financial Services, s.r.o.

Mohu požádat o odklad úhrady splátek?

Ano, je možný odklad maximálně 3 splátek. Po uplynutí doby odkladu splátek uhradíte tyto tři odložené splátky spolu s další pravidelnou splátkou. Podepsanou Žádost o odklad splátek zašlete poštou na Správní oddělení, RCI Financial Services, s.r.o., Želetavská 1525/1, 140 10 Praha 4 - Michle nebo faxem na 844 113 399. Podmínkou souhlasu s odkladem platby splátek je uhrazeních veškerých dluhů vůči RCI Financial Services, s.r.o. po splatnosti.

Kde si mohu zažádat o vypůjčení technického průkazu?

V případě, že si budete potřebovat z nějakého důvodu zapůjčit technický průkaz, kontaktuje naše klientské centrum na telefonním čísle 844 113 355.

Jak postupuji v případě reklamace vozidla?

Základní postup při reklamaci předmětu leasingu je uveden přímo ve všeobecných podmínkách – tzn. že klient je zmocněn i bez našeho vědomí našim jménem reklamovat u prodávajícího. Informuje-li nás písemně klient o probíhající reklamaci, vystavíme mu zvláštní plnou moc k řešení reklamace.

Ukončení smlouvy

Jak řádně ukončím leasingovou smlouvu?

Po uplynutí doby leasingu a po úplném uhrazení závazků vyplývajících z leasingové smlouvy a zaplacením zůstatkové hodnoty přechází vlastnictví vozu na Vás. Při splnění těchto kritérií je Vám automaticky zaslán technický průkaz s plnou mocí.

Řádné ukončování leasingových smluv vyřizují pracovníci Správního oddělení RCI Financial Services, s.r.o. Konkrétní jméno a telefonické spojení naleznete na splátkovém kalendáři, který Vám byl zaslán po uzavření leasingové smlouvy a převzetí předmětu leasingu.

Končí pojištění současně s ukončením leasingové smlouvy?

V případě, že je součástí leasingové smlouvy také povinné ručení nebo havarijní pojištění, platnost tohoto pojištění končí k datu ukončení leasingové smlouvy, tzn. k datu uplynutí doby leasingu, úplným splněním všech závazků nájemce z leasingové smlouvy a zaplacením zůstatkové hodnoty. Před koncem leasingové smlouvy je klientovi nabídnuto uzavření pojištění po skončení leasingové smlouvy za zvýhodněné podmínky.

Končí pojištění současně s ukončením úvěrové smlouvy?

V případě, že je k úvěru sjednáno povinné ručení nebo havarijní pojištění, platnost tohoto pojištění končí k datu ukončení smlouvy o úvěru, tzn. k datu splacením celé výše úvěru.

Jaký je postup při předčasném ukončení leasingové smlouvy?

  • Podáte Žádost o předčasné ukončení leasingové smlouvy. Podepsanou žádost zašlete poštou na Správní oddělení, RCI Financial Services, s.r.o., Želetavská 1525/1, 140 10 Praha 4 nebo faxem na 844 113 399.
  • Do 5 dnů od přijetí Vaší žádosti obdržíte kalkulaci kupní ceny předmětu leasingu.
  • V případě Vašeho souhlasu s kalkulovanou výší kupní ceny obdržíte obratem fakturu. Po jejím uhrazení je potřeba sjednat si schůzku na pobočce RCI Financial Services, s.r.o. na podpis kupní smlouvy - Dohoda o předčasném ukončení leasingové smlouvy.
  • Havarijní pojištění, je-li zahrnuto do leasingových splátek a současně i tzv. povinné ručení zaniká dnem podpisu kupní smlouvy.
  • Poplatek za předčasné ukončení leasingové smlouvy na finanční leasing činí 6.000,- Kč.

Je možné předčasně ukončit smlouvu o úvěru?

Ano, úvěr je možné v průběhu smlouvy doplatit před dobou splatnosti úvěru.

Podáte Žádost o předčasné splacení celého úvěru. Podepsanou žádost zašlete poštou na Správní oddělení, RCI Financial Services, s.r.o., Želetavská 1525/1, 140 10 Praha 4 nebo faxem na 844 113 399.

Splatíte zbývající celkový stav dluhu ke dni předčasného ukončení splacení úvěru.

V případě, že je sjednáno pojištění prostřednictvím RCI Financial Services, s.r.o., zaniká pojištění dnem ukončení smluvního vztahu mezi Vámi a leasingovou společností.

Mohu převést leasingovou smlouvu na nového nájemce?

Ano. Současný nájemce podá písemně na příslušné pobočce RCI Financial Services, s.r.o. Žádost o převod práv a povinností na nového nájemce. Současně předloží identifikační údaje budoucího nájemce včetně jeho hospodářských výsledků za poslední rok. Po schválení žádosti bude podepsána trojstranná 'Smlouva o převodu práv a povinností'. Podmínkou pro podepsání této smlouvy je uhrazení veškerých dluhů po splatnosti.

Převádí se pojištění při převodu leasingové smlouvy?

V případě převodu leasingové smlouvy na jiného nájemce se uzavírá nová smlouva o povinném ručení a havarijním pojištění s novým nájemcem k datu převodu smlouvy. Nový klient má nárok, stejně jako původní klient, na zvýhodněné sazby pojištění přes RCI Financial Services, s.r.o. platné k datu převodu.

Mohu převést smlouvu o úvěru?

Ano. Současný nájemce podá písemně na příslušné pobočce RCI Financial Services, s.r.o. Žádost o přistoupení/převzetí dluhu z úvěrové smlouvy. Současně předloží identifikační údaje budoucího dlužníka dle žádosti. Po schválení žádosti bude podepsána Dohoda o přistoupení k závazku. Podmínkou je zaslání žádosti 21 pracovních dnů před požadovaným převzetím dluhu. Závazky současného dlužníka musí být vyrovnány k datu podání žádosti, včetně splátky k jejímuž datu splatnosti je převzetí dluhu požadováno, neboť splátky jsou splatné zpětně.

Převádí se pojištění při převodu úvěrové smlouvy?

V případě převodu úvěrové smlouvy na jiného dlužníka se uzavírá nová smlouva o povinném ručení a havarijním pojištění s novým dlužníkem k datu převodu smlouvy. Nový klient má nárok, stejně jako původní klient, na zvýhodněné sazby pojištění přes RCI Financial Services, s.r.o. platné k datu převodu.