Společnost RENAULT poskytuje Renault R-LINK, aby ve velkém rozsahu dodávala služby a informace svým klientům.

Používání Renault R-LINK musí být prováděno v souladu s ustanoveními zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích. Uživatel zůstává sám odpovědný za dodržování platných pravidel silničního provozu. V tomto ohledu musí být uživatel vždy schopen neprodleně a bez obtíží provést všechny úkony, které jsou potřebné.

Používání Renault R-LINK podléhá níže popsaným Všeobecným podmínkám přístupu a používání (dále jen „Všeobecné podmínky“) a všem příslušným zákonům. Když se uživatel přihlašuje do Renault R-LINK a používá ji, přijímá tím bez výhrad Všeobecné podmínky, které mají přednost před jakoukoliv jinou smlouvou uzavřenou se společností RENAULT nebo se členy obchodní sítě RENAULT.

Obecné informace:

Renault R-LINK vydala společnost RENAULT s.a.s.

Akciová společnost s kapitálem 533.941.113 Eur

Se sídlem na adrese 13/15, quai Alphonse Le Gallo, 92100 Boulogne-Billancourt cedex - France

Zapsaná u RCS Nanterre pod číslem B780 129 987

Kontakt: Renault Česká republika, a.s., tel: 800 161 220

R-Link Store a Renault R-Link (dále jen „Renault R-LINK“) uživateli nabízejí, za úplatu či zdarma, stahování různého obsahu (dále jen „Aplikace“). Stažené a eventuálně řádně zaplacené Aplikace společnosti RENAULT jsou uživateli následně přístupné přes R-LINK Store.

Aplikace musí být používány v souladu se Všeobecnými podmínkami, se Všeobecnými podmínkami prodeje přístupnými na www.renault.cz a s dalšími podmínkami, kterým může být uživatel podroben v rámci používání některých Aplikací, tyto podmínky budou přístupné v příslušných Aplikacích (společně se Smlouvou). Určité Aplikace mohou být předmětem samostatné uživatelské licence, která bude uživateli poskytnuta třetí stranou (v samostatné smlouvě), ve které RENAULT nebude smluvní stranou. Tímto uživatel souhlasí a zavazuje se dodržovat a informovat své spolucestující a všechny uživatele vozidla o právech a povinnostech podle Smlouvy a jiné smlouvy s třetí stranou.

Právo dílo užít

Aplikace a jejich obsah (zejména rozhraní, texty, zvuky, obrázky, videa, software, databáze...) jsou ve vlastnictví společnosti RENAULT nebo třetích stran a jsou chráněny právem duševního a průmyslového vlastnictví. Uživatel se zavazuje je nepoužívat jinak než v přísném souladu se Smlouvou nebo se samostanou smlouvou s třetí stranou. Uživatel uznává, že užívání Aplikací podléhá omezením ze strany společnosti RENAULT a jiných vydavatelů Aplikací. Jakékoli jiné použití a každé zneužití bude znamenat vystavení uživatele občanskoprávním či trestněprávním sankcím na základě porušení práv duševního vlastnictví.

Uživatel bere na vědomí, že není vlastníkem jakéhokoliv práva duševního nebo průmyslového vlastnictví na celé Aplikace či jejich části nebo na celý obsah Aplikací či jeho část. Uživatel má k Aplikacím právo k užívání v určených státech výhradně pro osobní a nekomerční použití, v rámci nevýhradní a nepřenosné licence a v rozsahu nezbytně nutném pro užívání Aplikací přes Renault R-LINK, za podmínek a limitů stanovených ve Smlouvě, zejména v manuálech k užívání Aplikací. Obecně platí, že používání Aplikací je zpřístupněno oprávněným osobám při použití kompatibilního zařízení, jak je uvedeno v manuálech k užívání přidružených ke každé z Aplikací, stejně tak pro určité Aplikace je nutný přístup k internetu a určitý software eventuálně placený. Používání Aplikací může také vyžadovat pravidelné aktualizace, které vydává společnost RENAULT nebo jiní vydavatelé přes Renault R-LINK. Uživatel souhlasí, že splnění těchto předpokladů je jeho jedinou a výlučnou povinností.

Uživatel není oprávněn kopírovat, přizpůsobovat, snímat, reprodukovat, distribuovat, prodávat, pronajímat, měnit, publikovat ani vytvářet odvozená díla na základě celých Aplikací nebo jejich částí bez předem získaného souhlasu společnosti RENAULT nebo jiných vydavatelů.

Práva průmyslového a duševního vlastnictví

Renault R-LINK je autorským dílem ve smyslu příslušných právních předpisů o ochraně práva autorského a práv souvisejících s právem s právem autorským  a společnost RENAULT k němu vykonává veškerá autorská práva jako jeho autor. Návrh a vývoj služby Renault R-LINK byl zajištěn společností RENAULT. Fotografie, texty, slogany, výkresy, obrázky, ozvučené i neozvučené obrazové záznamy a stejně tak všechna zahrnutá díla ve vlastnictví RENAULT nebo třetích osob, které k užívání vyslovily souhlas, jsou chráněna jako autorská díla dle autorskoprávních předpisů.

Modely vozidel jsou chráněny příslušnými předpisy na ochranu práv k duševnímu vlastnictví. 

Rozmnoženiny, v tištěné či elektronické podobě, služby Renault R-LINK, Aplikací a děl či modelů vozidel,  jsou povoleny za předpokladu, že budou použity výhradně pro osobní potřebu s vyloučením veškerého použití pro reklamní či obchodní či informační účely a/nebo které budou použity v souladu s příslušnými předpisy na ochranu práva k duševnímu vlastnictví. 

S výjimkou výše uvedených ustanovení, jakákoliv reprodukce, zobrazení, použití či změna jakýmkoliv způsobem a na jakémkoliv nosiči celé služby Renault R-LINK nebo její části, celých Aplikací nebo jejich částí, celých nebo částí děl a modelů vozidel, které ho tvoří, bez předem získaného souhlasu společnosti RENAULT, je přísně zakázáno a může být trestným činem. 

Označení RENAULT, logo RENAULT (diamant), název vozidel modelové řady RENAULT a dalších výrobků a služeb, slogany a loga doprovázející tyto značky jsou ochrannými známkami společnosti RENAULT, pokud není uvedeno jinak. Další uvedené ochranné známky obvykle začínají velkým písmem. Tyto značky jsou používány společností RENAULT se souhlasem od jejich vlastníka nebo k označení výrobků nebo služeb nabízených společností RENAULT. Rozmnožování, napodobování, užívání nebo umisťování těchto značek bez předchozího souhlasu od společnosti RENAULT nebo jejich vlastníků může být trestným činem.

S výjimkou ustanovení Všeobecných podmínek, uživatel nesmí v jakékoli formě, ve které se zobrazují informace a položky v Renault R-LINK, kopírovat, měnit, reprodukovat, zasahovat, ani jednat způsobem, který je v rozporu s právy duševního vlastnictví společnosti RENAULT a třetích stran, které je povolily společnosti RENAULT užívat. Užívání práva duševního vlastnictví společnosti RENAULT nebo třetích stran, které je společnosti RENAULT povolily užívat a které není ve Všeobecných podmínkách výslovně povoleno, je přísně zakázáno.

Správa hesel a přístupových kódů

Během přihlašovací procedury u některých Aplikací, uživatel zadá název účtu a heslo do R-LINK Store. Pouze uživatel je jediný odpovědný za zachování důvěrnosti účtu, hesla a všech činností, které mohou být provedeny na účtu a/nebo s heslem uživatele. Uživatel se zavazuje neprodleně informovat společnost RENAULT o všech neoprávněných užitích účtu a/nebo hesla a také se uživatel zavazuje ujistit o odhlášení po každém přihlášení. Společnost RENAULT nenese odpovědnost za případné ztráty nebo škody vyplývající z porušení povinností.

Informace o výrobcích a službách

Společnost RENAULT si vyhrazuje právo měnit informace obsažené v Renault R-LINK, a to vzhledem k interaktivní povaze produktu kdykoliv, bez předchozího upozornění, aniž by to zavazovalo k odpovědnosti společnost RENAULT, členy obchodní sítě RENAULT nebo zaměstnance skupiny RENAULT.

Síť společnosti RENAULT je zároveň k dispozici uživatelům pro další informace, včetně informací o tarifech a nabízených službách a jejich posledním vývoji.

Prodejní síť

Prodejní síť společnosti RENAULT je uživatelům k dispozici, aby poskytla další informace, které uživatel bude chtít vědět o každém z nabízených výrobků a služeb a/nebo prezentovaných v Renault R-LINK.

Děkujeme, že jste se za tímto účelem na prodejce obrátili.

Ochrana osobních údajů

Používání Renault R-LINK, R-LINK Store, Aplikací a služeb (dále jen „Renault R-LINK“) může umožnit společnosti RENAULT shromažďovat určité údaje, včetně osobních údajů, které umožňují ve smyslu platných evropských a českých předpisů, přímo či nepřímo identifikovat jednotlivce. Osobní údaje jsou zpracovávány společností RENAULT, jakožto správcem údajů, v souladu s těmito předpisy,. Vzhledem k uvedenému, uživatel výslovně přijímá a souhlasí, že používání vozidla a Renault R-LINK obnáší sběr a zpracování osobních údajů společností RENAULT, které eventuálně může vést ke geolokalizaci pro účely zde stanovené. Společnost RENAULT se zavazuje chránit soukromí uživatele, ale jeho povinností je informovat spolucestující a všechny uživatele vozidla o těchto právech a povinnostech.

1. Účel

Osobní údaje, které se shromažďují o uživateli v rámci používání vozidla a Renault R-LINK, jsou nezbytné pro používání Renault R-LINK a poskytování Aplikací a služeb, pro správu vztahu se společností RENAULT a k nabízení nových služeb a výrobků uživatelům.

2. Bezpečnost/Důvěrnost

Osobní údaje o uživateli jsou důvěrné a jsou tak zpracovávány a ukládány. Společnost RENAULT přijímá vhodná bezpečnostní opatření vzhledem ke stavu současných technologií pro ochranu osobních údajů, které zpracovává. Údaje shromažděné společností RENAULT jsou ukládány na zabezpečených serverech. Avšak v případě přenosu přes komunikační sítě, společnost RENAULT nemůže zaručit absolutní bezpečnost. Ačkoliv společnost RENAULT vynakládá veškeré úsilí na ochranu osobních údajů, nemůže zaručit, že obsah sdělení nebude zachycen. Pokud je ke službám nebo Aplikacím přistupováno prostřednictvím hesla, společnost RENAULT po uživatelích vyžaduje, aby jej nesdílela a uchovala v důvěrnosti. Uživatel je odpovědný za své heslo a za zachování jeho důvěrnosti.

3. Doba skladování osobních údajů

Osobní údaje o uživateli, které se shromažďují v rámci používání Renault R-LINK budou skladovány po dobu trvání smluvního vztahu, po jeho skončení budou zničeny nebo anonymizovány. Údaje týkající se geolokalizace budou vymazány/anonymizovány po dodání služby.

4. Příjemci osobních údajů

Osobní údaje mohou být sdělovány společnosti RENAULT, jejím dceřiným společnostem, třetím stranám v obchodním vztahu se společností RENAULT, kteří jsou vázáni závazkem mlčenlivosti, a to jak v rámci tak i vně Evropské Unie. Společnost RENAULT může také sdělovat osobní údaje o uživateli v případě, že bude povinna je sdělit oprávněné třetí straně, v souvislosti s jakýmikoli právními povinnostmi.

5. Informování dalších uživatelů

Před použitím vozidla a služby Renault R-LINK se uživatel zavazuje k informování každého uživatele vozidla nebo řidiče o následujícím:

• sběr a použití osobních údajů

• případná geo-lokalizace vozidla

• možnost deaktivace služby Renault R-LINK 

a zavazuje se k získání souhlasu k převodu určitých údajů na třetí osoby, které vyžaduje používání vozidla a služby Renault R-LINK.

6. Práva uživatele

6.1. Právo na přístup a opravu

V souladu s příslušnými právními předpisy, má uživatel na základě prokázání totožnosti právo na přístup a opravu svých údajů a právo na vznesení námitky proti údajům, které jsou předmětem zpracování, a to kontaktováním oddělení vztahů se zákazníky společnosti RENAULT SAS, 92109 Boulogne-Billancourt Cedex., nebo prostřednictvím informačního centra Renault Česká republika, a.s., tel: 800 161 220, mail: infocentrum@renault.cz. Nebo je možné se obrátit na servis RENAULT uvedený ve Všeobecných podmínkách a Všeobecných podmínkách prodeje.

6.2. Geolokalizace

V případě, že by zvýšení objemu shromažďovaných osobních údajů mohlo vést ke geolokalizaci, uživatel může deaktivací zabránit shromažďování a přenosu informací z vozidla a ze svého profilu v menu:  Služby-Nastavení-Nastavení sdílení údajů. Uživatel rovněž může tuto funkci znovu aktivovat stejným postupem.

7. Další informace

Renault R-LINK musí být používán v souladu s uvedeným, se Všeobecnými podmínkami, se Všeobecnými podmínkami prodeje přístupnými na www.renault.cz, s manuály k užívání a s dalšími podmínkami poskytovatelů Aplikací, kterým bude uživatel podroben v rámci používání některých Aplikací nebo služeb, tyto podmínky budou přístupné v příslušných Aplikacích anebo v Produktových listech přístupných v části „Můj katalog“.

Společnost RENAULT nenese žádnou odpovědnost za zpřístupnění stránek, které jsou předmětem hypertextového odkazu ze služby Renault R-LINK a nepřijímá žádnou odpovědnost za obsah, výrobky, služby atp., které jsou přístupné na těchto stránkách nebo z těchto stránek.

Omezení odpovědnosti

Uživatel používá službu Renault R-LINK na vlastní nebezpečí. V žádném případě nemůže být společnost RENAULT, ani její dceřiné společnosti, ani členové obchodní sítě RENAULT, odpovědna za přímé či nepřímé škody, včetně škody na majetku, ztrátu dat nebo programů, finanční ztrátu, vyplývající z přístupu a používání služby Renault R-LINK nebo stránek spojených s ní. Obsah služby Renault R-LINK je předložen bez jakékoliv záruky. Uživatel souhlasí a bere na vědomí, že Aplikace jsou poskytovány v určitém stavu a že uživatel je plně odpovědný za užívání Aplikací i třetí osobou. 

V mezích platných právních předpisů, společnost RENAULT, její dceřiné společnosti, členové její obchodní sítě, její dodavatelé a partneři nepřebírají žádnou odpovědnost za používání Aplikací uživatelem a neposkytují žádnou záruku, výslovně ani mlčky, týkající se přesnosti, rychlosti, výkonu, spolehlivosti nebo přízpůsobení pro konkrétní účel Aplikace. Zejména společnost RENAULT, její dodavatelé a členové obchodní sítě RENAULT nezaručují, že Aplikace budou bez chyb či vad, že nemohou být předmětem útoků, především virů, které mouhou způsobit závady, přerušení, poruchy nebo ztráty dat či informací. Přístup k Aplikacím může být dočasně a pravidelně přerušen z technických důvodů; technické týmy vynaloží veškeré úsilí k vyřešení problému v nejkratším možném čase.

V každém případě, společnost RENAULT, její dceřiné společnosti, členové obchodní sítě RENAULT, její dodavatelé a partneři jsou osvobozeni od veškeré odpovědnosti:

  • v případě poruchy Aplikací vzhledem k úmyslné či neúmyslné příčině, která je přičitatelná uživateli nebo třetí straně nebo škodlivému činu, softwaru, rozhraní nebo jinému produktu nedodanému společností RENAULT;
  • v případě nedodržení ustanovení Smlouvy, zvlášťe Manuálů k užívání Aplikací;
  • v případě změny Aplikací spojených s legislativním vývojem v určitém státě;
  • v případě poruchy nebo výpadku komunikačních nebo počítačových sítí.

V případě Aplikací, které jsou předmětem samostatné smlouvy, ve které společnost RENAULT není smluvní stranou, uživatel souhlasí, že společnost RENAULT, její dceřiné společnosti, členové obchodní sítě RENAULT nenesou žádnou odpovědnost týkající se zmíněné Aplikace, zejména pokud jde o její obsah, její fungování nebo případnou závadu. 

Přístup k výrobkům a službám Renault R-LINK může podléhat omezením. Uživatel se musí ujistit, že právo země, ve které je zřízeno připojení, umožňuje přístup ke službě Renault R-LINK.

Přerušení/zrušení přístupu

Bez ohledu na jakákoliv ustanovení Smlouvy, pokud uživatel nesplní některou z podmínek pro používání Aplikací, společnost RENAULT si vyhrazuje právo pozastavit nebo zrušit přístup bez předchozího upozornění ke všem Aplikacím nebo jejich části.

Rozhodné právo

Všeobecné podmínky se řídí českými právními předpisy. Všeobecné podmínky jsou vypracovány v českém jazyce. Všechny spory budou výlučně řešit věcně a místně příslušné české soudy. 

Aktualizace podmínek přístupu a používání platformy Renault R-LINK

Společnost RENAULT si vyhrazuje právo na změnu a aktualizaci přístupu ke službě Renault R-LINK a také změnu Všeobecných podmínek. Tyto změny a aktualizace jsou povinností uživatele, který proto musí pravidelně kontrolovat tuto část pro zjištění platnosti Všeobecných podmínek.

Bezpečnostní opatření pro používání systému:

  • manipulujte s ovládacími prvky (na ovládacím panelu nebo na volantu) nebo získávejte informace z obrazovky, pouze pokud Vám to dopravní situace dovolí;
  • nastavte hlasitost na takovou úroveň, která Vám umožní slyšet zvuky z okolního prostředí.

Bezpečnostní opatření pro mobilní telefon:

  • příslušné právní předpisy upravující používání mobilního telefonu za jízdy neumožňují používání hands-free zařízení na mobilní telefon v každé situaci, každý řidič musí mít neustále kontrolu nad vozidlem;
  • telefonování za jízdy je rozptylujícím a rizikovým faktorem, a to při každém použití (psaní, volání, vyhledávání...).

Používání mobilního telefonu

Dovolujeme si upozornit na nutnost dodržování přislušných právních předpisů pro používání tohoto typu zařízení. 

Doporučujeme zastavit vozidlo při zadávání čísla nebo vyhledávání kontaktu v mobilním telefonu.

Ovládejte audio přehrávač pouze pokud Vám to dopravní situace dovolí.

Odložte svůj audio přehrávač za jízdy (riziko vymrštění v případě prudkého brždění).